Adatvédelmi tájékoztató

Közlemény

az EU 2016/679 sz. (GDPR)
rendelete előírásainak megfelelően a személyes jellegű adatok feldolgozására nézve


            Alulírott KONVIKTUS SRL /Kft./ társaság, román jogi személy, székhelye: Mun. Cluj-Napoca /Kolozsvár megyei jogú város/, B-dul 21 Decembrie 1989 u., nr. 9,  Cluj /Kolozs/ megye, bejegyezve a Registrul Comerțului /Cégbíróságnál/ a J12/900/2010 sz. alatt, Adószáma: RO27017696, e-mail cím: office@culinanostra.ro (a következőkben „kezelő”), jelen által értesítem az érintett személyt (jelen alulírottját), hogy a személyes jellegű adatok a szerződés teljesítése céljából vannak feldolgozva, amelyben az érintett személynek szerződéses fél minősége van, vagy amelyre nézve az érintett személy kérésére a szerződés megkötése előtt lépéseket lehet tenni, a GDPR 6. cikkelye (1) bekezdése b) pontjának megfelelően.

            A személyes jellegű adatok:

a. törvényesen, méltányosan és átláthatóan vannak feldolgozva az érintett személlyel szemben;

b. az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy pedig a szerződés megkötése előtt megteendő lépések céljából vannak összegyűjtve;

c. a következőek: Cég/Társulat/Társaság/Intézmény megnevezése, e-mail címe, Törvényes Képviselő Neve, SZ.IG. Törvényes Képviselő, SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM, Törvényes Képviselő, Törvényes Képviselő címe, Törvényes Képviselő beosztása, Törvényes Képviselő mobil telefonszáma, Székhely, Adószám, Cgj. sz., Bankszámla szám, Bank, stb.;

d. a szerződés végrehajtása idején + 3 évig tárolva vannak (elévülési idő); egyes esetekben, ha ezt a törvénykezés előírja, a személyes jellegű adatokat tovább fogjuk tárolni;

e. biztonságos körülmények között való tárulásukhoz műszaki eszközöket felhasználva a feldolgozásukra;

f. védve vannak a törvénytelen vagy nem engedélyezett feldolgozással és elvesztéssel, a véletlen megsemmisítéssel és károsodásokkal szemben.

            A társaság a személyes jellegű adatok címzettje. A minket illető törvényes előírások teljesítése vagy egyéb jogos célok teljesítése érdekében, lehetséges, hogy az Ön személyes jellegű adatait átadjuk közigazgatási hatóságoknak, külső tanácsadóknak, egyéb pénzügyi-banki intézményeknek, olyan felhatalmazottaknak akiknek átadtunk némely külső szolgáltatásokat vagy más kategóriájú, Romániai, címzetteknek, azonban mindig biztosítjuk magunkat arra nézve, hogy megfelelő jótállást nyújtsunk az Ön személyes adatainak védelmére nézve (például, standard szerződéses feltételek, egyes kötelező testületi szabályok megléte, stb.). A személyes adatok nem lesznek továbbítva az Európai Unión kivül.

            Automatizált felhasználásra és profil létrehozására sem használunk fel személyes jellegű adatokat. Nem hozunk soha automatikus döntéseket az Ön személyes jellegű adataira nézve.

            A gyűjtés céljával nem kompatibilis másodlagos célokból nem dolgozunk fel adatokat.

            Személyes jellegű adatok feldogozásával érintett személy minőségben, a következő jogai vannak:

tájékoztatásra és az adatok hozzáféréséhez való jog – tájékoztatást kérhet a személyes adatok feldolgozására néző tevékenységről;
adatok helyesbítési joga – a nem pontos adatokra nézve kérelmezheti ezek helyesbítését vagy pedig kiegészítheti ezeket;
az adatok törlési joga - „megszüntetéshez való jog” - kérelmezheti az adatok törlését;
az adatok korlátozási joga – kérelmezheti az adatok feldolgozásának korlátozását, abban az esetben, ha kifogásolja az adatok pontosságát;
ellenállási jog – ellenállhat annak, hogy a személyes adatok profil létrehozására legyenek feldolgozva vagy felhasználva;
az adatok hordozhatóságához való jog – kérelmezheti, hogy a számunkra közölt személyes adatok olyan formátumban legyen rendelkezésre állítva, amelyeket automatikusan lehet olvasni;
bármely időpontban, a beleegyezés visszavonásához való jog – abban az esetben, ha a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapul, ezt bármikor visszavonhatja;
az Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal /Személyes Jellegű Adatok Feldolgozását Ellenőrző Országos Hatóság/ intézménynél egy panasz benyújtásához való jog (www.dataprotection.ro).
            Ezen jogait gyakorolhatja egyénileg, vagy összesítve, nagyon könnyen, egy erre vonatkozó kérelmet küldve a  Mun. Cluj-Napoca /Kolozsvár megyei jogú város/, B-dul 21 Decembrie 1989 u., nr. 9,  Cluj /Kolozs/ megye, alatti címen található székhelyünkre, vagy az office@culinanostra.ro e-mail címünkre.

            A személyes jellegű adatok közlése egy szerződéses kötelezettséget jelent, amely szükséges a szerződés megkötéséhez, ezáltal, ha nem adja beleegyezését a személyes jellegű adatainak a feldolgozására, a felek közötti szerződést nem lehet megkötni vagy nem lehet végrehajtani.