Politică de confidențialitate

Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului
UE 2016/679 (GDPR)


Subscrisa societate KONVIKTUS SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/900/2010, CUI RO27017969, adresa de e-mail office@culinanostra.ro (în continuare „operatorul”) prin prezenta informez persoana vizată (semnatara prezentei) că, datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul executării contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.
Datele cu caracter personal sunt:
a. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
b. colectate în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru a face demersuri
înainte de încheierea contractului;
c. următoarele: Numele Firmei/Companiei/Asociatiei/Institutiei, aderesa de mail, Nume Reprezentant Legal,
CI Reprezentant Legal, CNP Reprezentent legal, Adresa Reprezentant legal, Functie Reprezentant legal,
Nr. Telefon mobil Reprezentant Legal, Sediul Social, Cod Fiscal, Nr. Reg. Com, Cont Bancar, Banca etc. ;
d. păstrate pe durata executării contractului + 3 ani (termenul general de prescripție); în anumite cazuri,
dacă legislația o impune, vom păstra datele personale pe perioadă mai îndelungată;
e. prelucrate prin utilizarea de mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate;
f. protejate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale.
Destinatarul datelor cu caracter personal este societatea. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către autorități publice, consultanți externi, alte instituții financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din Romania, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc). Datele personale nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la datele dumneavoastră. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. În calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
- dreptul la informare și de acces la date - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;
- dreptul de rectificare a datelor – puteți solicita rectificarea datele personale inexacte sau le puteți completa;
- dreptul de ștergere a datelor - ("dreptul de a fi uitat") – puteți solicita ștergerea datelor;
- dreptul la restricționarea prelucrării datelor – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor;
- dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți ca datele personale să fie prelucrate sau folosite în scopul creării de profiluri;
- dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita ca datele personale pe care ni le-ați furnizat să vă fie puse la dispoziție într-un format care poate fi citit automat;
- dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând;
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 9, jud. Cluj, sau prin Email la: office@culinanostra.ro
Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, necesară pentru
încheierea tranzacției, astfel dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, tranzacția dintre părți nu poate fi încheiat sau nu poate fi executat.

 

Echipa Culina Nostra